Algemene Voorwaarden

BYFEMKE, Dreef 15, gevestigd en kantoorhoudende te (3344GJ) Hendrik-Ido-Ambacht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69635315.

 

Artikel 1. Definities

 1. De in deze algemene voorwaarden met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben de betekenis die daaraan in dit artikel wordt toegekend:

Dienst: de dienstverlening die BYFEMKE op grond van de Overeenkomst voor Opdrachtgever zal verrichten, waaronder – maar niet uitsluitend – op basis van de door BYFEMKE aangeboden pakketten voor Content Creatie, Social Media Beheer en Social Advertising.

Opdrachtgever: de natuurlijke – of rechtspersoon die een Overeenkomst heeft gesloten of zal sluiten met BYFEMKE.

Overeenkomst: iedere afspraak tussen Partijen, zowel mondeling als schriftelijk (waaronder digitaal), waarbij BYFEMKE zich jegens de Opdrachtgever verbindt Diensten te verlenen. 

Partijen: Opdrachtgever en BYFEMKE.

 1. Alle van de hierboven gebruikte woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen waarbij BYFEMKE producten en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan de Opdrachtgever levert, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever uitgesloten.
 3. Indien en voor zover BYFEMKE producten of diensten van derden aan de Opdrachtgever ter beschikking stelt of daartoe toegang verleent, gelden voor wat betreft die producten of diensten de (licentie- of verkoop)voorwaarden van desbetreffende derden in de verhouding tussen de Opdrachtgever en BYFEMKE met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden, mits de toepasselijkheid van de (licentie- of verkoop)voorwaarden van die derden door BYFEMKE aan de Opdrachtgever is medegedeeld en een redelijke mogelijkheid is geboden om van die voorwaarden kennis te nemen. In afwijking van voorgaande zin komt aan Opdrachtgever geen beroep toe op een nalaten van BYFEMKE om te voldoen aan voornoemde verplichting, indien Opdrachtgever een partij betreft als bedoeld in artikel 6:235 lid 1 of lid 3 BW.
 4. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Opdrachtgever en BYFEMKE om welke reden dan ook niet van toepassing blijken te zijn of buiten toepassing worden verklaard, gelden onverkort deze algemene voorwaarden.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Opdrachtgever en BYFEMKE treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 6. Bij tegenspraak tussen bepalingen uit deze algemene voorwaarden en een overeenkomst tussen Opdrachtgever en BYFEMKE prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst, behoudens indien anders is bepaald.

Artikel 3. Offertes 

 1. Alle aanbiedingen van BYFEMKE zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. De door BYFEMKE verstrekte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. BYFEMKE is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 3. De offertes zijn gebaseerd op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële, juiste en volledige informatie voor de opzet en de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
 4. De prijzen in de genoemde offertes worden vermeld in Euro’s en zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. BYFEMKE zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van wetenschap en techniek. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd, tenzij en voor zover in de Overeenkomst BYFEMKE uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven in de Overeenkomst.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft BYFEMKE het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, die al dan niet in dienstverband werkzaam zijn voor BYFEMKE. BYFEMKE is bevoegd derden in te zetten ten behoeve van haar werkzaamheden zonder dat hiervan expliciet melding hoeft te worden gemaakt aan de Opdrachtgever en zonder dat dit gevolgen heeft voor de met de Opdrachtgever overeengekomen prijs.
 3. Op verzoek van BYFEMKE verschaft de Opdrachtgever op zijn locatie aan BYFEMKE kosteloos een ruimte met internetverbinding. Onverminderd is BYFEMKE bevoegd de uit de Overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden op een naar eigen goeddunken bepaalde locatie uit te voeren, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BYFEMKE aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan BYFEMKE worden verstrekt. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de Opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van de Overeenkomst betrokken zullen zijn. De Opdrachtgever geeft derden, die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht dan in afstemming met BYFEMKE.
 5. Indien de voor uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BYFEMKE zijn verstrekt, heeft BYFEMKE het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. BYFEMKE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat BYFEMKE is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekt onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid/onvolledigheid voor BYFEMKE naar redelijkheid kenbaar behoorde te zijn.
 7. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor eigen handelingen, dan wel handelingen van door Opdrachtgever ingeschakelde derden, die de uitvoering van de Overeenkomst of de resultaten daarvan verstoren.

Artikel 5. Termijnen

 1. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan BYFEMKE de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 2. BYFEMKE is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen wel worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van BYFEMKE en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte worden gesteld.
 3. Diensten zullen tussen Partijen gelden als geaccepteerd indien de Opdrachtgever niet binnen vijf (5) werkdagen na aflevering van de betreffende Diensten schriftelijk gedetailleerd heeft onderbouwd waarom de Diensten niet worden geaccepteerd. Indien deze niet zijn geaccepteerd, dient BYFEMKE de Diensten binnen een redelijke termijn te vervangen of aan te passen. Als de Opdrachtgever de Diensten wederom niet accepteert, zullen Partijen de acceptatieprocedure nogmaals doorlopen. Deze procedure zal telkens worden herhaald indien tijdens de hernieuwde acceptatietest wederom door de Opdrachtgever wordt onderbouwd waarom de Diensten niet worden geaccepteerd.

Artikel 6.  Resultaten

 1. In aanvulling op hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald aangaande de uitvoering van de Overeenkomst, zal BYFEMKE bij het verlenen van de Diensten zich inspannen de Overeenkomst naar beste kunnen uit te voeren. Voor zover door BYFEMKE vooraf in de Overeenkomst of anderszins prognoses zijn gedaan over mogelijke resultaten van (advertentie)campagnes, zijn dit slechts schattingen en binden deze BYFEMKE niet.
 2. Door of vanwege BYFEMKE verstrekte (statistische) gegevens, zoals indien en voor zover overeengekomen in rapportages, zijn telkens slechts van indicatieve aard, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aan deze gegevens kunnen door de Opdrachtgever geen rechten worden ontleend en het gebruik dat Opdrachtgever maakt van een door BYFEMKE afgegeven advies en/of rapportage is steeds voor risico van Opdrachtgever.
 3. BYFEMKE is niet aansprakelijk voor fouten die voortvloeien uit werkzaamheden en/of diensten verricht door derde partijen en/of verstoringen in het netwerk van deze derde partijen, hierbij – zonder daarin uitputtend te zijn – refererend aan Google, Facebook en Instagram.
 4. Advertentiekosten bij online adverteren worden door de Opdrachtgever rechtstreeks aan derden voldaan, tenzij anders afgesproken.
 5. In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, verstrekt de Opdrachtgever aan BYFEMKE alle benodigde informatie voor toegang tot accounts bij derde dienstverlenende partijen.

Artikel 7. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van drie (3) maanden geldt, tenzij een periode voor onbepaalde tijd is overeengekomen.
 2. De duur van de Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt vervolgens stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij een van de Partijen de Overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand vóór het einde van de initiële periode.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen. Opdrachtgever kan de Overeenkomst voor onbepaalde tijd schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, tenzij Partijen in onderling overleg een andere termijn overeenkomen.
 4. De Overeenkomst kan worden beëindigd door ontbinding. De ontbinding dient steeds plaats te vinden door middel van een aangetekend schrijven. Beide partijen zijn uitsluitend gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien de andere Partij jegens hem toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst en de tekortschietende partij, ook na schriftelijke ingebrekestelling door de benadeelde Partij waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, nalaat alsnog aan zijn verplichtingen onder de Overeenkomstte voldoen, en in het geval dat zonder meer vaststaat dat de tekortschietende Partij niet meer aan zijn verplichtingen onder de Overeenkomst kan of zal voldoen.
 5. Indien de Opdrachtgever op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat BYFEMKE ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die BYFEMKE voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 6. Buiten hetgeen elders in de algemene voorwaarden is bepaald, zijn beide Partijen voorts gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet of dreigt te gaan doen:
  1. het faillissement van de andere Partij wordt aangevraagd;
  2. de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard;
  3. aan de andere partij (al dan niet voorlopig) surséance van betaling wordt verleend;
  4. de onderneming van de andere partij wordt beëindigd of geheel of gedeeltelijk aan een derde overgedragen;
  5. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
  6. de andere partij zijn huidige onderneming staakt, of een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.
 1. BYFEMKE is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. blijkt dat de Opdrachtgever essentiële informatie heeft achtergehouden; of,
  2. BYFEMKE de gegronde vrees heeft dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen aan BYFEMKE niet zal nakomen.

BYFEMKE is hierbij geen (schade)vergoeding verschuldigd, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald. De Opdrachtgever blijft de tot dan toe gemaakte kosten en bestede uren verschuldigd. BYFEMKE is gerechtigd om in plaats van te ontbinden, de Overeenkomst voort te zetten en het meerwerk te factureren.

 1. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging en/of ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven nadien bestaan.

Artikel 8. Wijziging van de Overeenkomst en meerwerk

 1. De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Overeenkomst kan worden beïnvloed indien tussentijds de omvang van de Overeenkomst wordt uitgebreid en/of gewijzigd. Door BYFEMKE aangegeven nieuwe (leverings-)termijnen en (lever-)data vervangen de eerdere.
 2. Indien op grond van een wijziging van de Overeenkomst als gevolg van extra verzoeken of wensen van de Opdrachtgever, door BYFEMKE extra werkzaamheden moeten worden verricht (meerwerk), zullen deze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van de op dat moment gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. BYFEMKE zal de Opdrachtgever informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden als bedoeld in dit artikel en de werkzaamheden verrichten na akkoord van de Opdrachtgever.

Artikel 9. Geheimhouding 

 1. Indien en voor zover bij de uitvoering van de Overeenkomst vertrouwelijke informatie van een Partij ter kennis komt van de andere Partij zal deze ontvangende Partij deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst en toegang tot die informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Dit geldt niet voor BYFEMKE indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor de goede uitvoering van de Overeenkomst door BYFEMKE. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is meegedeeld.
 2. Onder vertrouwelijke informatie valt niet informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam of naderhand is geworden, of die de ontvangende Partij ook van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd of deze derde daartoe verplicht was. Onder vertrouwelijke informatie van BYFEMKE valt alle informatie die niet openbaar is met betrekking tot de eigenschappen, functionaliteit en uitvoering van de Dienst. Onder vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever valt alle informatie die BYFEMKE ontvangen heeft van de Opdrachtgever om de Dienst uit te voeren.

Artikel 10. Intellectueel eigendom 

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom op de op grond van de Overeenkomst verleende Diensten, ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, foto’s, websites, databestanden of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij BYFEMKE, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht op de Diensten voor de in de Overeenkomst vastgestelde doeleinden en onder de in de Overeenkomst bepaalde voorwaarden.
 2. Niets in deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst impliceert een overdracht van intellectuele eigendomsrechten. Indien BYFEMKE bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan.
 3. BYFEMKE is gerechtigd beeldmerk, logo of naam van Opdrachtgever te gebruiken in haar externe communicatie.
 4. Alle door BYFEMKE verstrekte stukken, zoals rapporten, hand outs, adviezen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BYFEMKE worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. De eigendom hiervan blijft bij BYFEMKE berusten. De Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Overeenkomst. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
 5. Opdrachtgever vrijwaart BYFEMKE voor alle aanspraken van personen in verband met schending van intellectuele eigendomsrechten, zoals het portretrecht en het auteursrecht, die verband houden met de door BYFEMKE geleverde Diensten.

Artikel 11. Gegevensverwerking

 1. Indien en voor zover de Diensten verwerking van persoonsgegevens met zich mee brengt in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ligt de verantwoordelijkheid voor deze gegevens volledig bij de Opdrachtgever. BYFEMKE zal als verwerker en de Opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke aangemerkt worden. De rechten en plichten van partijen worden in dat geval in een separate door BYFEMKE aangeleverde verwerkersovereenkomst bepaald.
 2. De Opdrachtgever vrijwaart BYFEMKE voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een verwerking die door de Opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan BYFEMKE toerekenbaar zijn.

Artikel 12. Kosten en tarieven 

 1. Opdrachtgever betaalt maandelijks voor de door Opdrachtgever af te nemen Diensten en eventuele bijkomende werkzaamheden, conform de in de Overeenkomst vermelde tarieven.
 2. Reis- en administratie kosten en kosten van derden die noodzakelijk en volgens de Overeenkomst in het kader van de opdracht worden gemaakt, worden naast de uurtarieven afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
 3. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Alle door BYFEMKE kenbaar gemaakte prijzen zijn steeds in euro’s en de Opdrachtgever dient alle betalingen in euro’s te voldoen.
 4. De Opdrachtgever zal kosten van derden welke door BYFEMKE worden gemaakt in het kader van de Overeenkomst, rechtstreeks aan de betreffende derde voldoen. Verloopt de betaling aan derden via BYFEMKE dan is zij gerechtigd een voorschot op deze kosten te verlangen. Ook is BYFEMKE gerechtigd tot het doorberekenen van een toeslag voor administratiekosten.
 5. Declaraties worden door BYFEMKE maandelijks gedaan. Bij opdrachten welke binnen een maand worden afgerond volgt de declaratie na beëindiging van de Dienst(en). Een voorschot op het honorarium en de kosten kan worden overeengekomen. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen van derden meteen worden doorbelast.

Artikel 13. Betaling 

 1. Betaling vindt plaats op de door de factuur aangewezen wijze en binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Indien en voor zover de Opdrachtgever het niet eens is met de hoogte van factuur, dient de Opdrachtgever dit uiterlijk binnen acht (8) dagen na factuurdatum aan BYFEMKE kenbaar te maken.
 3. Indien de Opdrachtgever volgens de tussen Partijen gesloten Overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts-)personen tegenover BYFEMKE hoofdelijk verbonden tot nakoming van de Overeenkomst.
 4. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, geldt dat BYFEMKE gerechtigd is de prijzen jaarlijks te indexeren overeenkomstig de CPI-index van het CBS over de voorafgaande 12 maanden. Daarnaast is BYFEMKE steeds gerechtigd schriftelijk met inachtneming van een termijn van ten minste drie (3) maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien de Opdrachtgever in dat laatste geval niet akkoord wenst te gaan met de aanpassing, is BYFEMKE gerechtigd binnen dertig dagen (30) na kennisgeving van de aanpassing de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen en/of tarieven in werking zouden treden.
 5. In geval van te late betaling heeft BYFEMKE het recht:
  • zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is, de wettelijke rente in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door BYFEMKE is ontvangen;
  • na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. Opdrachtgever zal alle kosten vergoeden die BYFEMKE en deze derde moeten maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, dat laatste met een minimum van vijftien (15) procent van de uitstaande som, dat laatste behoudens voor zover zulks (gezien de hoogte van de uitstaande som) naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Een ingebrekestelling mag elektronisch worden verzonden als Opdrachtgever heeft gekozen voor elektronische betaling dan wel betaling heeft plaatsgevonden na ontvangst van een elektronisch verzonden factuur; en de Dienst op te schorten totdat volledige betaling van het verschuldigde is ontvangen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid 

 1. Indien een Partij tekort schiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, zal de andere partij hem deugdelijk en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk in gebreke stellen waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor herstel van de tekortkoming, met uitzondering van het bepaalde in lid 4 van dit artikel. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat de betreffende Partij in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 2. De aansprakelijkheid van BYFEMKE voor schade van de Opdrachtgever, ongeacht de grondslag daarvan, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de in desbetreffende Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de Overeenkomst een looptijd van meer dan één jaar kent, wordt de voor de Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Opdrachtgever de geconstateerde schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij BYFEMKE meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen BYFEMKE vervalt door het enkele verloop van vierentwintig (24) maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij de Opdrachtgever vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de kosten die de Opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van haar oude voorzieningen doordat BYFEMKE op een voor haar bindende datum niet heeft gepresteerd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde prestatie;
 • redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.
 1. De aansprakelijkheid van BYFEMKE voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten. Voorbeelden hiervan zijn winstderving, gemiste besparingen, verlies aan goodwill, slecht functioneren van materialen of programmatuur van derden of bedrijfsstagnatie, zelfs als BYFEMKE op de hoogte is (van de mogelijkheid) dat er schade kan of zal optreden. BYFEMKE is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
 2. Met inachtneming van het bepaalde over intellectuele eigendomsrechten vrijwaart Opdrachtgever BYFEMKE voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met de Overeenkomst.
 3. De in 2 tot en met 5 van dit artikel beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van BYFEMKE komen te vervallen indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van BYFEMKE of haar werknemers.

Artikel 15. Overmacht 

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop BYFEMKE geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BYFEMKE niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van BYFEMKE of van door hem ingeschakelde derden worden daaronder begrepen.
 2. BYFEMKE heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat BYFEMKE haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens een situatie van overmacht worden de verplichtingen van BYFEMKE opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door BYFEMKE niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te beëindigen zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Reeds verrichte prestaties worden dan naar verhouding afgerekend.

Artikel 16. Geschillenbeslechting 

 1. Indien door of naar aanleiding van deze algemene voorwaarden dan wel van nadere overeenkomsten een geschil rijst tussen de Opdrachtgever en BYFEMKE, dan zullen Partijen trachten dit door minnelijk overleg op te lossen. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige of mediator voor advies of bemiddeling.
 2. Indien het geschil hierdoor niet wordt opgelost, dan wordt het geschil bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Artikel 17. Toepasselijk recht 

 1. Op deze algemene voorwaarden en elke overeenkomst tussen BYFEMKE en de Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.